POHYB A STABILITA

Kurz Pohyb a stabilita (FF2) je druhým ze série kurzů přístupu Fyzioterapie funkce, navazuje na kurz Forma funkce facilitace. Náplní kurzu je hlubší rozvoj funkčního uvažování terapeutů a rozšíření  diagnostických a terapeutických možností v léčbě člověka. V kurzu se prolíná teorie, praxe a sebezkušenostní poznání. Propojovací linkou jednotlivých témat kurzu je propriocepce a stabilizace. 
V teoretické části probereme vývoj koordinace, rozdíl mezi "nesením" vs. "držením", varianty paradoxních stabilizací, či hypermobilitu. Praktická část se věnuje mj. vyšetření stabilizační funkce jednotlivých kloubů, částí těla, celého člověka. Na tato vyšetření navazuje pacientovo učení se stabilizaci, učení se dynamické stabilizaci trupu a končetin a zlepšení stabilizace v jednotlivých kloubech. Cílem není zvládnutí „techniky“ nýbrž hledání segmentální či systémové nestability a její znovuobnovení, a to v nejrůznějších životních situacích.


Předpoklady k účasti na kurzu
Pro účast na kurzu je nutné absolvovat kurz Forma funkce facilitace s minimálním odstupem 9 měsíců, aby bylo možné si nabyté znalosti a dovednosti zkoušet v praxi, osvojit si je a zažít. Pokud byste v osvojování a praxi uvítali podporu či doprovod, můžete využít  opakovaného absolvování kurzu FF1, dále účasti na Klinickém semináři a Klinických konzultacích přístupu Fyzioterapie funkce.

Délka kurzu
Délka kurzu je v rozmezí 20 - 28 hodin rozdělených do 2 - 3 dnů. V delším pojetí kurzu je více prostoru a času pro prohloubení funkčního způsobu myšlení, praxi, rozvoj umění palpace, ukázky různých terapeutických vstupů, sebezkušenost a diskusi. Délka konkrétního kurzu závisí na dohodě s organizátorem a možnostech lektora.

Všechny verze základních kurzů jsou plnohodnotné, kombinovatelné a opravňují účastníky absolvovat jakýkoliv navazující kurz u kteréhokoliv z lektorů.

Navazující kurz
Navazujícím kurzem je kurz FF3 O Vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, který je možné absolvovat v odstupu 9 měsíců po dokončení FF2. 

Absolvování kurzu FF2 Vás opravňuje k účasti na všech kurzech Fyzioterapie funkce. Výjimku tvoří pokročilý kurz Trup a kořenové klouby, kde je předpokladem účasti absolvování kurzů FF1, FF2 i FF3.

image
image

image

© 2023 Jitka Vanclová